تهیه خاک ترکیبی - امین مصالح

برای تهیه خاک ترکیبی از چه موادی استفاده کنیم؟


برای تهیه خاک ترکیبی عمدتا از چه اجزایی استفاده می شود و این مواد را چگون می توان تهیه نمود؟ آیا این خاک ها به تنهایی برای رشد گیاه مناسب هستند؟ 1. خاک گلدانی (خاک چمن) به طور معمول خاکی که در سطح 11 الی 13 CM زمین چمنی که در زمان زیادی تغذیه شده

بیشتر بخوانید