محدودیتها و ویژگیهای فنی سقف تیرچه و بلوک

نحوه اجرای سقفهای تیرچه بلوک

سقفهای اجرا شده با تیرچه بلوک، دارای محدودیتهای اجرایی به شرح زیر هستند :

۱- فاصله محور تا محور تیرچه ها نباید از ۷۰ سانتی متر بیشتر باشد.
۲- بتن پوششی قسمت بالایی تیر ” بتن روی بلوک ” نباید از ۵ سانتی متر ، یا ۱۲/۱ فاصله محور به محور تیرچه ها کمتر باشد.
۳- عرض تیرچه هرگز نباید از ۱۰ سانتی متر کوچکتر باشد و همینطور نباید از ۳٫۵/۱ برابر ضخامت کل سقف کمتر باشد.
۴- حداقل فاصله ۲ بلوک ۲ طرف ۱ تیرچه ، پس از نصب نباید کمتر از ۶٫۵ سانتی متر باشد.
۵- ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده نباید از ۲۰/۱ دهانه کمتر باشد. در مورد تیرهای یکسره نسبت ضخامت به دهانه، به ۲۶/۱ کاهش پیدا میکند. در سقف هایی که مسئله خیز مطرح نیست، این مقدار تا ۳۵/۱ دهانه نیز کاهش پیدا میکند.

۶- حداکثر دهانه مورد پوشش سقف ” در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی ” با تیرچه های منفرد، نباید از ۸ متر بیشتر شود. توصیه می شود برای اطمینان بیشتر، دهانه مورد پوشش، بیشتر از ۷متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد و یا دهانه بیش از ۷ متر از تیرچه های مضاعف استفاده کنیم.

تکیه گاههای موقت اجرایی

به طور کلی به محض اینکه تیرچه ها و بلوکهای انتهایی بین ۲ تکیه گاه اصلی قرار گرفتند، شمعبندی و قالب بندی به وسیله ۴  تراشهای عمود بر جهت تیرچه که در مورد تیرچه های پیش ساخته خرپایی، فاصله آنها از همدیگر، یک متر تا ۱٫۲۰ متر است، انجام می شود. موقع شمعبندی، خیز مناسبی برابر ۲۰۰/۱ دهانه به طرف بالا در نظر گرفته خواهد شد تا پس از بارگذاری خیز منفی اولیه حذف شود و سقف مسطح گردد. به طور کلی، ۴ تراشها و شمعها باید طوری نصب گردند که بتوانند در مقابل نیروهای وارده مقاومت کنند؛ آنها را باید طبق اصول و قواعد مربوط به آن، به یکدیگر متصل کرد.

این مطلب را از دست ندهید
آهک‌ پزی - اصول تهیه و بکارگیری آهک

در اجرای تکیه گاههای موقت و جمع آوری آنها، نکته های زیر باید رعایت گردند :

الف) در صورتی که شمعها روی زمین تکیه داشته باشند، باید مطمئن شویم که زمین زیر شمع، به علت دستی بودن خاک یا جذب رطوبت بعدی، نشست نمی کند. به طور کلی، در صورت سست بودن زمین، باید با افزایش سطح تکیه گاه شمعها و جلوگیری از نمناک شدن زمین، از نشست جلوگیری نماییم.

ب) چنانچه تکیه گاه شمعها، سقف طبقه زیرین باشد، باید وزن شمع بندی و سقف مورد احداث به منزله سربار سقف زیرین در نظر گرفته شده و با توجه به عمر بتن سقف زیرین، تقویت لازم برای آن پیش بینی شود. غیر از این، سقف زیرین تحمل سربار وارده را نداشته و این باعث آسیب دیدن آن خواهد شد.

ج) همچنین در جمع آوری تکیه گاههای موقت باید از حصول مقاومت کافی سقف مورد نظر، جهت تحمل وزن خود و سربارهای وارده از جمله شمعهای مربوط به سقف بالاتر، اطمینان حاصل نماییم.

یکی از مرغوب ترین نمونه ها، تیرچه بلوک تهران است.