نکات مهم در آرماتوربندی دیوار

خاموت‌ ها طبق آنچه در نقشه‌ های آرماتور گذاری تعیین شده است توسط آرماتوربند فاصله گذاری می‌ شود.طرح جزئیات آرماتوربندی دیوار باید به گونه ای صورت گیرد.

در حالت دیوارهای خارجی که به صورت مستقیم در معرض هوا قرار می گیرند آرماتوربندی دیوار نباید کمتر از ۲۵٪ در مورد فولاد با نقطه تسلیم بالا نسبت به حجم بتن قرار گیرد.

طرح جزئیات آرماتوربندی دیوار باید به گونه ای صورت گیرد که ارتفاع یک طبقه را بتوانیم در یک عملیات بتن ریزی کنیم. بنابراین آرماتورهای قائم باید از میله‌ هایی به قطر کمتر از ۱۲ میلیمتر و فاصله مرکز تا مرکز ۳۰ سانتیمتر از همدیگر تشکیل شوند تا به این صورت ترتیب قفس آرماتور بندی از استحکام بالایی برخوردار گردد.

آرماتوربندی دیوار,آرماتوربندی دیوار برشی,مصالح ساختمانی,

نکات مهم در آرماتوربندی

 • میله گردهای آرماتوربندی قسمت فوقانی ستون خم شود و در سمت داخل میله گردهای انتظار قرار گرفته شود. عکس این حالت غلط می باشد.
 • میله گردهای انتظار ستون‌ ها در شالوده و میله گردهای طولی در انتهای ستون‌ ها حتما به صورتی مطلوب مهار گردند. برای مهار کردن حتما سر میله گردها به زاویه ۹۰ درجه خم گردد و حتما باید این خم به سمت بیرون ستون باشد و نه به سمت داخل ستون چونکه علاوه بر اینکه اتصال و درگیری بتن مطلوب تر است قسمت خم شده میله گرد مانع بتن ریزی ستون نمی‌ شود.
 • در محل تغییر ابعاد مقطع ستون از ۵ الی ۷/۵ سانتیمتر بالاتر از سطح زیرین تیر یا دال میله گردهای طولی ستون خم شده به صورت شیبدار تا ۵ الی ۷/۵ سانتیمتر به سطح فوقانی تیر یا دال مانده ادامه پیدا کرده و در آنجا مجدداً در سمت عکس خم شده و به صورت قائم و به عنوان میله گردهای انتظار در داخل ستون بالایی ادامه پیدا کنند. البته به شرطی که شیب قسمت‌ های شیبدار از ۱ افقی به ۶ قائم تجاوز نکند. در صورتی که شیب از این حد تجاوز کند باید میله گردهای ستون‌ های طبقه پایین بریده شده و در جایی که ابعاد ستون تغییر کرده است آنها را مهار کردده و برای ستون بالایی میله گردهای انتظار لازم را قرار داد.
 • قطع و مهار کردن میله گردهای ستون زیرین باید ۱۰ الی ۱۲ سانتیمتر مانده به کف طبقه بالا انجام گیرد تا خم میله گردهای مزبرو مزاحم عبور میله گردهای تیرهای طبقه نباشند.
 • در مناطق زلزله خیز در قسمت بالایی ستون در طولی به اندازه یک ششم طول آزاد آن در ضخامت تیر و در سمت پایین ستون در محدوده وصله پوششی میله گردهای انتظار یا در طولی برابر یک ششم طول آزاد ستون (هر کدام که بزرگتر باشند) تعداد تنگها برابر تا ۲ برابر کنترل شود و فاصله سفره‌ های میله گردهای عرضی به همان نسبت تقلیل یابد.
 • فقط یک میله گرد می‌ تواند به صورت آزاد بین خاموت‌ ها باشد. پس خاموتی که به صورت سنجاقک در ستون قرار میگیرد حتماً باید با تنگ بسته روی هم و متصل به هم توسط سیم بسته شود. فاصله‌ ای نباید بین سنجاقک و تنگ بسته وجود داشته باشد.
 • در صورتی آکس به آکس دو میله گرد مجاور بیش از ۱۵ سانتیمتر باشد باید یک خاموت (سنجاقک)، میله گردهایی را که فاصله آکس به آکس آن بیش از ۱۵ سانتیمتر است را در برگیرد.
 • خاموت‌ ها طبق آنچه در نقشه‌ های آرماتور گذاری تعیین شده است توسط آرماتوربند فاصله گذاری می‌ شود. در هر فاصله از خاموت تغییر تا ۲/۵ سانتیمتر مجاز است اما باید در فاصله بعد یا دو تایی بعدی به طریقی جبران شود.
 • قطع میله گردها در یک سوم دهانه میانی باشد.
 • در سازه‌ های شکل پذیر (کم – متوسط – زیاد) محل وصل میله گردهای ستون همواره بین ۱٪ تا ۶٪ می باشد.
 • خم کردن میله گردهای انتظار باید پیش از قالب بندی صورت گیرد.
 • در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیش از ۷/۵ میلیمتر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشته باشد میله گردهای طول نباید به صورت خم زده به کار برده شوند و در محل عقب نشینی باید میله گردهای انتظار مجزا برای اتصال به میله گردهای وجوه عقب نشسته پیش بینی شود.
 • برای میله گردهای عرضی مارپیچ‌ ها نباید از میله گرد کمتر از ۶ میلیمتر استفاده شود.
 • در هر طبقه مارپیچ باید از روی شالوده یا دال تا تراز پایین‌ ترین میله گردهای طبقه فوقانی ادامه یابد.
 • حداقل قطر خاموت ۶ میلیمتر است.
 • قطر خاموتها نباید کمتر از مقدار زیر باشد.
این مطلب را از دست ندهید
دیوار پیش ساخته داخل خانه

۱- ‌یک سوم قطر بزرگترین میله گرد طولی با قطر حداکثر ۳۰ میلیمتر

۲- ‌۱۰ میلیمتر برای میله گردهای طولی با قطر بیشتر از ۳۰ سانتیمتر

فاصله دو خاموت متوالی

۱- ‌۱۲ برابر قطر کوچکترین میله گرد طولی اعم از اینکه منفرد باشد یا عضوی از گروه میله گرد در تماس به شمار آید.

۲- ‌۳۶ برابر قطر میله گرد خاموت

۳- ‌کوچکترین بعد فشاری

۴- ‌۲۵۰ میلیمتر

 • خم کردن میله گردها باید توسط دستگا خم زن صورت پذیرد.
 • در صورت نبود دستگاه خم زن باید به صورت دستی و تحت نظارت خم‌ ها زده شود.