انواع خاک و مواد تشکیل دهنده آنها

گونه های خاک و مواد تشکیل دهنده آن

خاک رس یکی از نوع های خاک می باشد که واجد قطری کوچکتر از 0.002 میلی متر می باشد و این ذرات تقریبا 50% خاک را شامل می شوند. نوع های متفاوتی از خاک ها میتوان نام برد که هرکدام بر اساس رنگ، بافت،ساختمان و محتویات دسته بندی می شوند. خاک های رسوبی بافت ریز و خاک های رسوبی بافت درشت انواعی از خاک های رسوبی هستند.

خاک چیست؟

مواد آلی و غیرآلی روی سطح زمین را خاک میتوان گفت که فضای مناسبی را برای رشد گیاهان ایجاد می کند . خاک با مرور زمان و با آهستگی و از ماده های بسیار متفاوتی تشکیل می شود.

سنگ های فرسایش یافته و مواد معدنی که موادی غیرآلی و فاقد حیات هستند هم در خاک یافت می شود .فرسایش واکنشی مکانیکی و یا شیمیایی است که در آن سنگ ها به ذرات ریز تری تبدیل می شوند.

زمانی که سنگ ها خرد می شوند با دیگر مواد آلی ترکیب می شوند که منشا این مواد آلی موجودات زنده اند . برای مثال هنگامی که گیاهان و جانوران می میرند و تجزیه می شوند موادی مغذی را آزاد می کنند که به خاک بر می گردد.

انواع خاک و مواد تشکیل دهنده آنها,خاک رس,مواد تشکیل دهنده خاک ها,

مواد تشکیل دهنده خاک ها

خاک درابتدا به آهستگی و به شکل سنگ ایجاد می شود و بعد در اثر فرسایش در نزدیکی روی سطح زمین به شکل ذره های بسیار ریز درمی آید. مواد آلی و مواد معدنی ترکیب می شوند تا در نهایت خاک به وجود آید.
موادی که خاک ها را به وجود می آورند چهار قسمت اند: مواد سخت موجود در خاک : ترکیب های غیرآلی (مواد معدنی ) مواد سخت داخل خاک را شامل می شوند اما این امکان هم وجود دارد که دارای مقداری مواد آلی هم باشند . لازم به ذکر است که این مواد معدنی که درخاک وجود دارد از خراب شدن سنگ های اولیه ( سنگ مادر) به وجود آمده اند که اغلب با مواد تازه کلوئیدی و نمک ها همراه می باشند.

جانداران زنده موجود در خاک ها: بخاطر وجود موجودات زنده که در خاک هستند در خاک ها تغییراتی انجام می پذیرد که پیش از همه ریشه گیاهان ، باکتری ها ، قارچ ها ، کرم ها و حلزون ها در این تغییرات نقش دارند .

آب موجود در خاک: آبی که در خاک جود دارد بردن مواد حل شده را به عهده دارد که لازم به ذکر است این مواد حمل شده برای رشد و نمو گیاهان لازم است . باران و آب های نفوذی وآب جذب شده و بالاخره آب های زیرزمینی آب موجود در خاک را تشکیل می دهند که در زمان های خشکی از محل خود خارج می شوند و به مصرف خواهند رسید .
هوای موجود در خاک: در شکاف های خاک ها هوا به همراه آب وجود دارد که البته این هوا برای رشد و نمو گیاهان و ادامه زندگی حیوانات ضروری است . مقدار دی اکسید کربن که در هوای خاک وجود دارد از مقدار اکسیژن موجود در خاک بیشتر است و این بدین علت است که ریشه گیاهان برای رشد و نمو کردن اکسیژن را مصرف می کنند ودی اکسید کربن را آزاد می کنند.

به خاک هایی که به تازگی تشکیل می شوند خاک آنتی سول می گویند.
نوع های بی همتا و متفاوتی از خاک ها وجود دارند که هرکدام از نظر رنگ ، بافت ، ساختمان و محتویات متفاوت هستند . عمق خاک ها نیز متفاوت است . نوع خاک را در یک منطقه نوع گیاهانی که در آنجا رشد می کنند تعیین می کنند.

انواع خاک و مواد تشکیل دهنده آنها,خاک رس,مواد تشکیل دهنده خاک ها,

12 نوع خاک

1.خاک آلفوسولز
2.خاک اریدیسولز
3.خاک انتیسول
4.خاک هیستوسولز
5.خاک اینسپتیسولز
6.خاک مولیسولز
7.خاک اکسیسولز
8.خاک اسپودوسولز
9.خاک آلتیسوز
10.خاک ژلیسولز
11.خاک اندیسولز
12.خاک ورتیسولز

ردیف ها و سیستم های جدید طبقه بندی انواع خاک:

1. خاک آلفی سولها ( نوع هایی از خاک که دارای عناصربازی زیاد و افق های آرجیلیک )
آلفی سول ها یکی از انواع خاک ها هستند در حقیقت اگر خاکی افق های آرجیلیک را دارا باشد خاک آلفی سول می نامیم که به معنی های خاک های پادزول قهوه ای خاکستری ، چرنوزم فرسوده و پلانوسولهای وابسته است و این ها منشا لغتی ندارند.

این مطلب را از دست ندهید
اصلاح کردن خاک رس متراکم شده بطور کامل

2. خاک اریدی سول ( خاک در مناطق خشک )
نوع دیگری از خاک است .خاکی را که بیشتر از نیم سال خشک و فاقد اپی پدون مالیک باشد را خاک اریدی سول می نامیم و به معانی خاک های بیابانی، خاک های بیابانی قرمز رنگ ، سیرزوم و سولونچاک ،
انواعی از خاک های قهوه ای یا قهوه ای مایل به قرمز و خاک های سولتونز است که در زبان لاتین به معنی خشک است.

3. خاک آنتی سول (خاک هایی که تازه درست می شوند )

به انواعی از خاک ها که به تازگی تشکیل می شوند خاک آنتی سول می گویند . اگر در خاک علامتی از وجود تکامل افق های پیدایش دیده نشود و یا بسیار کم دیده شود آن خاک را آنتی سول می نامیم که به معانی خاک های آزونال است. low homic gley بعضی ازخاک های خاک اینسپی سول انواع خاک های نارس را با ویژگی های شناسایی کم می گویند.

4. خاک های هیستوسول ( خاک آلی )

نوع دیگری از خاک ها هستند . اگر بیشتر از 30% از خاک را ماده آلی تا عمق 40 سانتی متر باشد آن خاک را هیستوسول می نامیم و به آن ها خاک های باتلاقی نیز می گویند و در زبان یونانی به معنی بافت است.

5. خاک های اینسپی سول (نوعی از خاک های نارس بااندک ویژگی های شناسایی )

به نوعی از خاک می گویند که دارای اپی پدونهای آمبریک ، مالیک ، پلاگن و یا افق کامبیک می باشد و به معنی بعضی خاک های جنگلی قهوه ای است که درزبان لاتین آن را شروع یا و آغاز می نامند.

6. خاک های مالی سول (نوعی از خاک های علفزارها وچمنزارها)

مالی سول ها نوعی دیگر از انواع خاک ها هستند. خاکی را که دارای اپی پدون مالیک باشد را خاک مالی سول می نامند و دیگر معانی آن عبارتند از : خاک های بلوطی ، چرنوزم ، بیرونیزم ، رندزینا ، بعضی خاک های قهوه ای ، قهوه ای جنگلی و خاک های وابسته گلی هومیک و سولونتز است که در زبان لاتین آن را نرم می نامند.

7. اکسی سولها (خاک هایی که سرشار از سزکویی اکسید باهوازدگی زیاد در مناطق گرمسیری)

خاکی را که تا عمق 2 متری دارای افق اکسیک باشد و فاقد افق آرجیلیک باشد را خاک اکسی سول می نامیم که در زبان فرانسه به معنای اکسید می باشد.

8. خاک اسپودوسولها (نوعی از خاک ها که دارای سزکویی اکسید و هوموس در بخش زیرین خاک )

خاکی را که درون عمق 2 متری زمین باشد و دارای افق اسپودیک باشد را اسپودوسول می نامیم که دیگر معانی آن عبارتند از : خاک های پادزول ، پادزول قهوه ای و پادزول های تحت تاثیر اب های زیرزمینی که در زبان یونانی به معنی خاکستر گیاهی است.

9. خاک آلتی سول ( نوعی از خاک های جنگلی با درصد بازی کم )

خاکی را آلتی سول می نامیم که دارای افق آرجیلیک باشد اما اشباع بازی در آن از 35 % کمترباشد که دیگر معانی آن عبارتند از:
پادزول زرد رنگ و قرمز رنگ ، خاک های لاتریتی قهوه ای سرخ ، پلاسونول های وابسته است که در زبان لاتین به معنای پایان می باشد.

10. خاک ژلیسولز

11.خاک اندیسول ها ( خاکستر های اتشفشانی )

این نوع خاک نوعی دیگر از انواع خاک ها می باشد که اگر دارای بیشتر از 25 سانتی متر ویژگی های آتشفشانی و بدون افق آلبیک باشد آن را خاک اندیسول می نامیم که به معنی آنئو است و در زبان ژاپنی به معنای خاک سیاه است.

12. خاک ورتی سول (نوعی از خاک های رسی تیره با خصوصیات چروکیدگی و تورم )

نوع دیگری از خاک می باشد که اگر در همه افق های خود بیشتر از 30%رس داشته باشد و خشک باشد ودر آن شکاف هایی تا عمق 50 سانتی متر دیده شود آن خاک را آنتی سول می نامیم که به معنی خاک های کروموسول است و در زبان لاتین به معنی چرخیدن است. انواع خاک ها از لحاظ سنگ های تشکیل دهنده خاک سیلتی ها نوعی از انواع خاک ها هستند که 50% آن را ذرات سلیت به وجود می آورند.

برای خرید خاک رس با این شماره تماس بگیرید. علی قمصری نژاد - 09128047761 - 02177429500